ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายแนวร่วม อัพสกิลผู้ประกอบการ รับนักศึกษา สตาร์ทอัพ และเอสเอ็มอี.

ข่าวตลาดหลักทรัพย์ 19/2564

15 มีนาคม 2564 รับจดทะเบียนบริษัท

ตลท.ขยายพันธมิตรอัพสกิลผู้ประกอบการ ดึงนักศึกษา สตาร์ทอัพ และ
เอสเอ็มอี

กรุงเทพฯ 15 มีนาคม 2564 – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วม
กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และ Expara Thailand พัฒนา
หลักสูตรผู้ประกอบการโดย ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ของแต่ละองค์กรผ่านสื่อดิจิทัลและกิจกรรม “ผู้ประกอบการ” ความเคลื่อนไหวนี้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายของห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งรวมถึง
นักศึกษามหาวิทยาลัย สตาร์ทอัพ และเอสเอ็มอี โดยคาดว่าจะดึงดูดผู้สนใจกว่า 30,000 คนให้
เข้าถึงความรู้ด้านผู้ประกอบการที่เปี่ยมไปด้วยสาระในปี 2564

รองผู้จัดการใหญ่ ตลท.
สายงานพัฒนาตลาดยั่งยืน กฤษดา เสกตระกูล กล่าวว่า ตลท. มุ่งส่งเสริม
การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติของอุตสาหกรรมตลาดทุน โดยเฉพาะด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ความสามารถ ทางธุรกิจ
เป็นองค์ประกอบสำคัญสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ ตลท.ยังคง
ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
พื้นฐานการเติบโตอย่างมีคุณภาพสำหรับเศรษฐกิจและสังคม ตามวิสัยทัศน์
‘To Make the Capital Market Work for Everyone’

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเหล่านี้
จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ มากขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจับมือ
4 องค์กร ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (
องค์การมหาชน) ดึงคนรุ่นใหม่เข้าใจ
การทำธุรกิจสตาร์ทอัพในโครงการ Startup Thailand League 2021 มากขึ้น และ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เพื่อบ่มเพาะการเรียนรู้และทักษะของนักศึกษา
ด้านสตาร์ทอัพ นวัตกรรม และความรู้ด้านบัญชีสำหรับธุรกิจ เพื่อหล่อหลอมและ
ต่อยอดผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ส่วนพันธมิตรอีก 2 ราย ได้แก่ Expara
Thailand ผู้เชี่ยวชาญด้านการบ่มเพาะสตาร์ทอัพเพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น และ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลสำหรับ SME
เพื่อเจาะและขยายฐานลูกค้า

“ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าอบรมกว่า 50,000 คน ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากห้องเรียนผู้ประกอบการเฉพาะของตลท. ในปีนี้ ตลท. คาดว่าจะมี ผู้สนใจ
มากกว่า 30,000 คน เข้าถึงแหล่งความรู้ที่กว้างขวางและใช้ได้จริงผ่าน
ช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์และออฟไลน์ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
ศักยภาพของธุรกิจไทย สร้างโอกาส และขับเคลื่อนประเทศไทย
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน” นายกฤษฎา กล่าว

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องเรียนผู้ประกอบการได้ที่ www.set.or.th/enterprise สำหรับ
องค์กรที่ต้องการเข้าร่วมการศึกษาผู้ประกอบการในฐานะ
หุ้นส่วนของ ตลท. กรุณาติดต่อทางอีเมล: tsi_enterprise@set.or.th

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/